Soalan Lazim

Soalan Lazim

Ada sebarang pertanyaan? Kami sedia membantu dengan jawapan berikut.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi kami melalui e-mel ke [email protected]

A. Maklumat & Manfaat Produk

MikroSayang adalah pelan Takaful Bertempoh Berkelompok yang boleh diperbaharui setiap tahun bagi tujuan perlindungan yang menyediakan pembayaran manfaat sekaligus apabila berlakunya peristiwa-peristiwa ini:

 • Manfaat Kematian akibat Kemalangan: kematian Orang yang Dilindungi yang disebabkan oleh Kemalangan semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK): kematian atau HUPK (tertakluk kepada Tempoh Kesinambungan HUPK) pada Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Hospitalisasi: kemasukan ke hospital Orang yang Dilindungi di Hospital Panel semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Penyakit Kritikal: Penyakit Kritikal Orang Yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan.

Terdapat 6 pelan yang boleh dipilih oleh Peserta untuk memberikan perlindungan bagi Orang yang Dilindungi:
 • Pelan A: Manfaat Kematian akibat Kemalangan dan Manfaat Hospitalisasi
 • Pelan B: Manfaat Kematian akibat Kemalangan dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan C: Manfaat Kematian akibat Kemalangan, Manfaat Hospitalisasi dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan A+: Manfaat Kematian/HUPK dan Manfaat Hospitalisasi
 • Pelan B+: Manfaat Kematian/HUPK dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan C+: Manfaat Kematian/HUPK, Manfaat Hospitalisasi dan Manfaat Penyakit Kritikal

Sijil ini ditajajamin oleh Great Eastern Takaful Berhad.

Manfaat berikut akan dibayar dari Dana Tabarru’ kepada Peserta apabila berlakunya kejadian yang dilindungi pada Orang yang Dilindungi, dengan tiga (3) pilihan pelan yang boleh dipilih:

Manfaat Jumlah Dibayar (RM)
Pelan A/A+ Pelan B/B+ Pelan C/C+
Manfaat Kematian akibat Kemalangan (Ini hanya terdapat bagi Pelan A/B/C)
Ini akan dibayar sekiranya berlaku kematian Orang yang Dilindungi akibat Kemalangan semasa tempoh perlindungan.
5,000 5,000 5,000
Manfaat Kematian/HUPK (Ini hanya terdapat bagi Pelan A+/B+/C+)
Ini akan dibayar sekiranya berlaku kematian/HUPK Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan.
5,000 5,000 5,000
Manfaat Hospitalisasi
Jumlah harian akan dibayar, sehingga maksimum 14 hari setahun atau RM700 setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel[1] selama tempoh perlindungan. Hospitalisasi mestilah sekurang-kurangnya satu malam, di mana tarikh keluar mestilah tidak sama dan selepas dari tarikh masuk.
50 manfaat harian - 50 manfaat harian
Manfaat Penyakit Kritikal
Ini akan dibayar sekiranya berlaku salah satu daripada Penyakit Kritikal (“Kejadian yang Dilindungi”) [2] kepada Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan. Diagnosis Kejadian yang Dilindungi mesti disahkan oleh Doktor dari Hospital Panel di mana rawatan dicari. Faedah ini hanya dibayar sekali sepanjang hayat Orang yang Dilindungi, di mana Manfaat Penyakit Kritikal akan terbatal apabila tuntutan bagi Kejadian yang Dilindungi dibayar dan Orang yang Dilindungi tidak boleh menyertai di dalam perlindungan Penyakit Kritikal yang baru di bawah pelan ini. Namun, Orang yang Dilindungi yang sama boleh menyertai di dalam Pelan A atau A+.
- 5,000 5,000
Nota kaki:
1. Hospital Panel merujuk kepada semua hospital kerajaan yang berdaftar termasuk hospital Universiti dan Tentera. Tuntutan bagi kemasukan di dalam hospital swasta akan ditolak.
2. Merujuk kepada 45 Penyakit Kritikal yang tersenarai di dalam Apendiks 1.

B. Penyertaan Dalam Takaful

Produk ini ditawarkan di dalam laman web MikroSayang dan boleh disertai oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah:

 • umur kemasukan di antara sembilan belas (19) tahun sehingga lima puluh lima (55) tahun hari lahir berikutnya;
 • merupakan rakyat Malaysia; dan
 • berjaya melengkapkan pendaftaran untuk perlindungan ini melalui laman web MikroSayang.

Anda mestilah memenuhi syarat-syarat kelayakan dan melengkapkan pendaftaran bagi MikroSayang melalui www.mikrosayang.com.

Anda tidak perlu menjalani sebarang pemeriksaan kesihatan.

Tidak, produk ini hanya boleh disertai melalui laman web MikroSayang.

Anda boleh membatalkan sijil dalam tempoh lima belas (15) hari daripada penghantaran sijil anda. Kami akan membayar balik caruman menyamai nilai caruman yang telah dibayar, dengan syarat tiada tuntutan yang dibuat di bawah perlindungan anda. Anda boleh emel secara langsung kepada [email protected] bagi pembatalan perlindungan anda.
Namun, anda tidak akan menerima pembayaran balik caruman apabila pembatalan dilakukan selepas lima belas (15) hari Tempoh Rujukan Percuma. Walaupun dibatalkan, perlindungan tetap akan diteruskan sehingga akhir tarikh caruman perlu dibayar yang berikutnya.

Bagi pertanyaan umum atau berkenaan dengan produk ini, anda boleh emel kami di [email protected].

Sebaik sahaja anda bersetuju untuk menyertai produk ini, maklumat anda akan dihantar melalui saluran yang dijamin kepada Great Eastern Takaful Berhad bagi proses selanjutnya yang selaras dengan peraturan Akta Perlindungan Data Peribadi. Bagi maklumat lanjut tentang Notis Perlindungan Data Peribadi, sila kunjungi laman web kami di www.mikrosayang.com.

Produk ini hanya boleh disertai melalui laman web MikroSayang.

Tarikh berkuat kuasa sijil tidak boleh diubah selepas anda telah menyertai produk ini.

C. Perlindungan

MikroSayang menyediakan perlindungan selama dua belas (12) bulan.

Perlindungan anda akan bermula pada tarikh yang dinyatakan di dalam emel pengesahan yang akan disampaikan kepada anda selepas penyertaan berjaya.

Ya, kami akan memberitahu anda setelah anda telah berjaya mendaftar untuk MikroSayang ini dengan menghantar emel pemberitahuan pengesahan kepada anda bersama-sama dengan maklumat perlindungan anda.

Setiap Orang yang Dilindungi dibenarkan untuk menyertai sehingga maksima dua (2) pelan MikroSayang dalam satu masa di mana hanya satu (1) pelan sahaja yang dibenarkan bagi setiap Orang yang Dilindungi di bawah kategori berikut:

 • Kategori 1 – Pelan A atau C atau A+ atau C+; dan
 • Kategori 2 – Pelan B atau B+.

Rumusan bagi jumlah manfaat dan jumlah caruman tahunan di bawah kombinasi pelan yang tersedia adalah seperti berikut:

Pelan Manfaat Kematian akibat Kemalangan Manfaat Kematian/HUPK Manfaat Hospitalisasi Manfaat Penyakit Kritikal Caruman Tahunan
Pelan A & B RM 10,000 - RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 100.00
Pelan C & B RM 10,000 - RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 140.00
Pelan A+ & B RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 125.00
Pelan C+ & B RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 170.00
Pelan A & B+ RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 125.00
Pelan C & B+ RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 165.00
Pelan A+ & B+ - RM 10,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 150.00
Pelan C+ & B+ - RM 10,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 195.00

D. Caruman

Anda perlu membayar caruman bergantung kepada pelan MikroSayang yang telah anda pilih. Sila rujuk Jadual Caruman, bagi caruman yang dibayar bagi setiap pilihan pelan seperti yang dinyatakan di bawah.

Caruman mengikut Pelan (RM) Pelan A Pelan B Pelan C Pelan A+ Pelan B+ Pelan C+
Bulanan 4.20 4.20 7.50 6.25 6.25 10.00
Suku Tahunan 12.50 12.50 22.50 18.75 18.75 30.00
Pelan A+ & B 25.00 25.00 45.00 37.50 37.50 60.00
Pelan C+ & B 50.00 50.00 90.00 75.00 75.00 120.00
Sila pastikan anda membayar caruman di dalam masa yang ditetapkan. Tempoh tenggang sehingga tiga puluh (30) hari dari setiap tarikh Caruman berikut yang perlu dibayar adalah dibenarkan untuk membayar Caruman yang selanjutnya. Perlindungan akan terbatal selepas Tempoh Tenggang berakhir.

Anda boleh membuat bayaran caruman secara kad kredit/debit, FPX atau tunai di Mydin atau KK Mart.

Tiada caj tambahan lain di bawah perlindungan ini selain daripada jumlah caruman yang dinyatakan di atas.

E. Pengecualian

Anda boleh merujuk kepada senarai pengecualian bagi Manfaat Kematian/HUPK, Kematian akibat Kemalangan, Hospitalisasi dan Penyakit Kritikal di dalam Risalah Pemberitahuan Produk. Anda juga boleh merujuk kepada Sijil Induk atau Sijil Takaful bagi maklumat lanjut.

F. Perkhidmatan Sijil

Anda akan menerima emel pengesahan bersama-sama dengan maklumat perlindungan anda termasuk Sijil Takaful, Risalah Pemberitahuan Produk dan Soalan Lazim kepada alamat emel berdaftar anda bagi rujukan selanjutnya, sejurus selepas anda telah melengkapkan pendaftaran bagi perlindungan MikroSayang.

MikroSayang merupakan produk perlindungan penuh dan tidak memberikan sebarang nilai serahan tunai.

Bagi pertanyaan umum dan yang berkenaan dengan sijil, anda boleh emel secara langsung kepada kami di [email protected].

Sila pastikan semua maklumat peribadi anda adalah lengkap dan tepat sebelum penyertaan anda. Anda hendaklah memaklumkan kepada kami jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat peribadi anda setelah penyertaan anda di dalam perlindungan MikroSayang.

G. Penamaan

Dimana berkenaan, Anda atau Orang yang Dilindungi boleh mencalonkan satu atau lebih individu untuk menerima faedah Takaful yang perlu dibayar setelah kematian Anda / Orang yang Dilindungi,

 • sebagai Pelaksana (wasi), atau
 • sebagai benefisiari di bawah Hibah Bersyarat,
mengikut peratusan yang ditentukan.

Borang Penamaan /Penukaran Penama yang boleh di muat turun dari laman web Kami: www.mikrosayang.com dan emel kepada Kami borang yang lengkap diisi di [email protected].

Sekiranya tiada penamaan, atau penama(-penama) yang dinamakan meninggal dunia sebelum Anda / Orang yang Dilindungi, manfaat Takaful akan menjadi sebahagian daripada harta pusaka Anda / Orang yang Dilindungi dan tiada penama baru dibuat dan akan diagihkan mengikut undang-undang pembahagian yang terpakai.

Anda hendaklah memaklumkan kepada Kami jika terdapat sebarang perubahan butiran perhubungan anda/penama bagi memastikan semua surat-menyurat dapat diserahkan kepada anda/penama sepatutnya.

H. Tuntutan

Anda boleh menghantar Borang Tuntutan yang lengkap dan dokumen-dokumen melalui Laman Web MikroSayang: www.mikrosayang.com. Untuk membuat tuntutan, sila ikut panduan langkah berikut untuk setiap jenis manfaat:

 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Penyakit Kritikal, sila pilih “Tuntutan Penyakit Kritikal” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini;
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Hospitalisasi, sila pilih “Tuntutan Hospitalisasi” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini;
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Hilang Upaya Penuh dan Kekal, sila pilih “Tuntutan Hilang Upaya Penuh dan Kekal” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini; atau
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Kematian atau Kematian akibat Kemalangan, sila hubungi kami di [email protected] untuk mendapatkan Borang Tuntutan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kami akan berusaha sebaik-baiknya untuk kembali kepada anda secepat mungkin.
Jika terdapat percanggahan di dalam dokumen ini; manfaat, terma dan syarat yang dinyatakan di dalam Sijil Induk akan digunakan.

Card image cap

Masih mempunyai soalan?

Anda boleh hubungi kami atau hantar pertanyaan anda di halaman hubungi kami.