Soalan Lazim

Soalan Lazim

Ada sebarang pertanyaan? Kami sedia membantu dengan jawapan berikut.

Jika anda memerlukan bantuan lanjut, sila hubungi kami melalui e-mel ke [email protected]

A. Maklumat & Manfaat Produk

MikroSayang adalah pelan Takaful Bertempoh Berkelompok yang boleh diperbaharui setiap tahun bagi tujuan perlindungan yang menyediakan pembayaran manfaat sekaligus apabila berlakunya peristiwa-peristiwa ini:

 • Manfaat Kematian akibat Kemalangan: kematian Orang yang Dilindungi yang disebabkan oleh Kemalangan semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Kematian/Hilang Upaya Penuh dan Kekal (HUPK): kematian atau HUPK (tertakluk kepada Tempoh Kesinambungan HUPK) pada Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Hospitalisasi: kemasukan ke hospital Orang yang Dilindungi di Hospital Panel semasa tempoh perlindungan, dan/atau
 • Manfaat Penyakit Kritikal: Penyakit Kritikal Orang Yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan.

Terdapat 6 pelan yang boleh dipilih oleh Peserta untuk memberikan perlindungan bagi Orang yang Dilindungi:
 • Pelan A: Manfaat Kematian akibat Kemalangan dan Manfaat Hospitalisasi
 • Pelan B: Manfaat Kematian akibat Kemalangan dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan C: Manfaat Kematian akibat Kemalangan, Manfaat Hospitalisasi dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan A+: Manfaat Kematian/HUPK dan Manfaat Hospitalisasi
 • Pelan B+: Manfaat Kematian/HUPK dan Manfaat Penyakit Kritikal
 • Pelan C+: Manfaat Kematian/HUPK, Manfaat Hospitalisasi dan Manfaat Penyakit Kritikal

Sijil ini ditajajamin oleh Great Eastern Takaful Berhad.

Manfaat berikut akan dibayar dari Dana Tabarru’ kepada Peserta apabila berlakunya kejadian yang dilindungi pada Orang yang Dilindungi, dengan tiga (3) pilihan pelan yang boleh dipilih:

Manfaat Jumlah Dibayar (RM)
Pelan A/A+ Pelan B/B+ Pelan C/C+
Manfaat Kematian akibat Kemalangan (Ini hanya terdapat bagi Pelan A/B/C)
Ini akan dibayar sekiranya berlaku kematian Orang yang Dilindungi akibat Kemalangan semasa tempoh perlindungan.
5,000 5,000 5,000
Manfaat Kematian/HUPK (Ini hanya terdapat bagi Pelan A+/B+/C+)
Ini akan dibayar sekiranya berlaku kematian/HUPK Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan.
5,000 5,000 5,000
Manfaat Hospitalisasi
Jumlah harian akan dibayar, sehingga maksimum 14 hari setahun atau RM700 setahun, apabila Orang yang Dilindungi dimasukkan ke Hospital Panel[1] selama tempoh perlindungan. Hospitalisasi mestilah sekurang-kurangnya satu malam, di mana tarikh keluar mestilah tidak sama dan selepas dari tarikh masuk.
50 manfaat harian - 50 manfaat harian
Manfaat Penyakit Kritikal
Ini akan dibayar sekiranya berlaku salah satu daripada Penyakit Kritikal (“Kejadian yang Dilindungi”) [2] kepada Orang yang Dilindungi semasa tempoh perlindungan. Diagnosis Kejadian yang Dilindungi mesti disahkan oleh Doktor dari Hospital Panel di mana rawatan dicari. Faedah ini hanya dibayar sekali sepanjang hayat Orang yang Dilindungi, di mana Manfaat Penyakit Kritikal akan terbatal apabila tuntutan bagi Kejadian yang Dilindungi dibayar dan Orang yang Dilindungi tidak boleh menyertai di dalam perlindungan Penyakit Kritikal yang baru di bawah pelan ini. Namun, Orang yang Dilindungi yang sama boleh menyertai di dalam Pelan A atau A+.
- 5,000 5,000
Nota kaki:
1. Hospital Panel merujuk kepada semua hospital kerajaan yang berdaftar termasuk hospital Universiti dan Tentera. Tuntutan bagi kemasukan di dalam hospital swasta akan ditolak.
2. Merujuk kepada 50 Penyakit Kritikal yang tersenarai di dalam Apendiks 1.

B. Penyertaan Dalam Takaful

Produk ini ditawarkan di dalam laman web MikroSayang dan boleh disertai oleh mereka yang memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di bawah:

 • umur kemasukan di antara sembilan belas (19) tahun sehingga lima puluh lima (55) tahun hari lahir berikutnya;
 • merupakan rakyat Malaysia; dan
 • berjaya melengkapkan pendaftaran untuk perlindungan ini melalui laman web MikroSayang.

Anda mestilah memenuhi syarat-syarat kelayakan dan melengkapkan pendaftaran bagi MikroSayang melalui www.mikrosayang.com.

Anda tidak perlu menjalani sebarang pemeriksaan kesihatan.

Tidak, produk ini hanya boleh disertai melalui laman web MikroSayang.

Anda boleh membatalkan sijil dalam tempoh lima belas (15) hari daripada penghantaran sijil anda. Kami akan membayar balik caruman menyamai nilai caruman yang telah dibayar, dengan syarat tiada tuntutan yang dibuat di bawah perlindungan anda. Anda boleh emel secara langsung kepada [email protected] bagi pembatalan perlindungan anda.
Namun, anda tidak akan menerima pembayaran balik caruman apabila pembatalan dilakukan selepas lima belas (15) hari Tempoh Rujukan Percuma. Walaupun dibatalkan, perlindungan tetap akan diteruskan sehingga akhir tarikh caruman perlu dibayar yang berikutnya.

Bagi pertanyaan umum atau berkenaan dengan produk ini, anda boleh emel kami di [email protected].

Sebaik sahaja anda bersetuju untuk menyertai produk ini, maklumat anda akan dihantar melalui saluran yang dijamin kepada Great Eastern Takaful Berhad bagi proses selanjutnya yang selaras dengan peraturan Akta Perlindungan Data Peribadi. Bagi maklumat lanjut tentang Notis Perlindungan Data Peribadi, sila kunjungi laman web kami di www.mikrosayang.com.

Produk ini hanya boleh disertai melalui laman web MikroSayang.

Tarikh berkuat kuasa sijil tidak boleh diubah selepas anda telah menyertai produk ini.

C. Perlindungan

MikroSayang menyediakan perlindungan selama dua belas (12) bulan.

Perlindungan anda akan bermula pada tarikh yang dinyatakan di dalam emel pengesahan yang akan disampaikan kepada anda selepas penyertaan berjaya.

Ya, kami akan memberitahu anda setelah anda telah berjaya mendaftar untuk MikroSayang ini dengan menghantar emel pemberitahuan pengesahan kepada anda bersama-sama dengan maklumat perlindungan anda.

Setiap Orang yang Dilindungi dibenarkan untuk menyertai sehingga maksima dua (2) pelan MikroSayang dalam satu masa di mana hanya satu (1) pelan sahaja yang dibenarkan bagi setiap Orang yang Dilindungi di bawah kategori berikut:

 • Kategori 1 – Pelan A atau C atau A+ atau C+; dan
 • Kategori 2 – Pelan B atau B+.

Rumusan bagi jumlah manfaat dan jumlah caruman tahunan di bawah kombinasi pelan yang tersedia adalah seperti berikut:

Pelan Manfaat Kematian akibat Kemalangan Manfaat Kematian/HUPK Manfaat Hospitalisasi Manfaat Penyakit Kritikal Caruman Tahunan
Pelan A & B RM 10,000 - RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 100.00
Pelan C & B RM 10,000 - RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 140.00
Pelan A+ & B RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 125.00
Pelan C+ & B RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 170.00
Pelan A & B+ RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 125.00
Pelan C & B+ RM 5,000 RM 5,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 165.00
Pelan A+ & B+ - RM 10,000 RM 50 manfaat harian RM 5,000 RM 150.00
Pelan C+ & B+ - RM 10,000 RM 50 manfaat harian RM 10,000 RM 195.00

D. Caruman

Anda perlu membayar caruman bergantung kepada pelan MikroSayang yang telah anda pilih. Sila rujuk Jadual Caruman, bagi caruman yang dibayar bagi setiap pilihan pelan seperti yang dinyatakan di bawah.

Caruman mengikut Pelan (RM) Pelan A Pelan B Pelan C Pelan A+ Pelan B+ Pelan C+
Bulanan 4.20 4.20 7.50 6.25 6.25 10.00
Suku Tahunan 12.50 12.50 22.50 18.75 18.75 30.00
Pelan A+ & B 25.00 25.00 45.00 37.50 37.50 60.00
Pelan C+ & B 50.00 50.00 90.00 75.00 75.00 120.00
Sila pastikan anda membayar caruman di dalam masa yang ditetapkan. Tempoh tenggang sehingga tiga puluh (30) hari dari setiap tarikh Caruman berikut yang perlu dibayar adalah dibenarkan untuk membayar Caruman yang selanjutnya. Perlindungan akan terbatal selepas Tempoh Tenggang berakhir.

Anda boleh membuat bayaran caruman secara kad kredit/debit, FPX atau tunai di Mydin atau KK Mart.

Tiada caj tambahan lain di bawah perlindungan ini selain daripada jumlah caruman yang dinyatakan di atas.

E. Pengecualian

Anda boleh merujuk kepada senarai pengecualian bagi Manfaat Kematian/HUPK, Kematian akibat Kemalangan, Hospitalisasi dan Penyakit Kritikal di dalam Risalah Pemberitahuan Produk. Anda juga boleh merujuk kepada Sijil Induk atau Sijil Takaful bagi maklumat lanjut.

F. Perkhidmatan Sijil

Anda akan menerima emel pengesahan bersama-sama dengan maklumat perlindungan anda termasuk Sijil Takaful, Risalah Pemberitahuan Produk dan Soalan Lazim kepada alamat emel berdaftar anda bagi rujukan selanjutnya, sejurus selepas anda telah melengkapkan pendaftaran bagi perlindungan MikroSayang.

MikroSayang merupakan produk perlindungan penuh dan tidak memberikan sebarang nilai serahan tunai.

Bagi pertanyaan umum dan yang berkenaan dengan sijil, anda boleh emel secara langsung kepada kami di [email protected].

Sila pastikan semua maklumat peribadi anda adalah lengkap dan tepat sebelum penyertaan anda. Anda hendaklah memaklumkan kepada kami jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat peribadi anda setelah penyertaan anda di dalam perlindungan MikroSayang.

G. Penamaan

Melalui e-Penamaan, anda boleh melantik wasi atau benefisiari melalui dalam talian di portal layan sendiri MikroSayang untuk menerima manfaat Takaful selepas kematian anda. Sekiranya anda ingin membuat sebarang perubahan terhadap penama-penama yang telah dilantik, sama ada menambah atau menukar wasi atau benefisiari, anda boleh melakukannya pada bila-bila masa melalui dalam talian juga.

Dengan melantik penama-penama sebagai wasi atau benefisiari, pembayaran untuk manfaat takaful dapat diedarkan dengan lebih cepat tanpa perlu\ mendapatkan perintah probet, surat kuasa mentadbir atau perintah pembahagian.

Tanpa penamaan, pembayaran manfaat takaful akan dibayarkan kepada wasi atau pentadbir harta pusaka yang sah. Sekiranya tiada sebarang wasi atau pentadbir harta pusaka yang sah, pembayaran akan dibuat kepada pihak penuntut wajar tanpa perlu mengemukakan perintah probet, surat kuasa mentadbir atau perintah pembahagian.

Penama adalah individu yang telah dicalonkan oleh anda untuk menerima atau mentadbir manfaat takaful di bawah sijil takaful anda, sama ada sebagai wasi atau benefisiari di bawah hibah bersyarat.

'Wasi' merupakan individu yang telah dinamakan oleh anda untuk menguruskan dan mengagihkan manfaat takaful mengikut undang undang yang berkaitan.

'Benefisiari' merupakan individu yang telah dinamakan oleh anda untuk menerima manfaat takaful di bawah hibah bersyarat . Sebagai pemilik sijil, anda perlu memastikan bahawa penama ialah seorang individu dan bukan organisasi atau badan persatuan".

Sekiranya anda sudah mempunyai penama , sila padamkan benefisiari/wasi semasa . Penamaan iaitu pelantikan pertukaran penama ) hanya dapat dikemaskini sekiranya jumlah pecahan manfaat di bawah 100%. Anda akan dapat mengemaskini penamaan setelah memadamkannya.

Pastikan anda menyatakan peratusan yang anda ingin agihkan kepada setiap penama.

Maksimum Wasi yang dibenarkan ialah 2 orang manakala Benefisiari tiada had limit dan perlu pastikan bahagian peratusan untuk semua Penama bersamaan dengan 100%.

Ya. Harap maklum bahawa anda mesti melantik sekurang kurangnya seorang benefisiari/wasi.

Anda boleh melantik sesiapa sahaja sebagai saksi anda, dengan kriteria berikut:

 • Saksi mestilah berumur 18 tahun ke atas dan;
 • Saksi mestilah seorang yang sempurna akal dan waras dan;
 • Saksi bukanlah benefisiari atau wasi

Ya jika anda mengisi Borang Penamaan/Pertukaran Penama sahaja. Jika penamaan melalui Portal MikroSayang tandatangan saksi tidak diperlukan. Anda diminta untuk mengemas kini butiran saksi setelah mendapat kebenarannya.

Sekiranya anda:-

 1. hanya ada satu penama, anda dinasihatkan untuk mencalonkan penama yang baru secepat mungkin; atau
 2. jika ada beberapa penama, anda dinasihatkan sama ada untuk mencalonkan penama yang baru untuk menggantikan penama yang telah meninggal atau mengemaskini jumlah pecahan manfaat takaful bagi penama-penama yang sedia ada.

H. Tuntutan

Anda boleh menghantar Borang Tuntutan yang lengkap dan dokumen-dokumen melalui Laman Web MikroSayang: www.mikrosayang.com. Untuk membuat tuntutan, sila ikut panduan langkah berikut untuk setiap jenis manfaat:

 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Penyakit Kritikal, sila pilih “Tuntutan Penyakit Kritikal” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini;
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Hospitalisasi, sila pilih “Tuntutan Hospitalisasi” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini;
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Hilang Upaya Penuh dan Kekal, sila pilih “Tuntutan Hilang Upaya Penuh dan Kekal” di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini; atau
 • Jika anda membuat tuntutan bagi manfaat Kematian atau Kematian akibat Kemalangan, sila pilih "Tuntutan Kematian" di bawah senarai juntai bawah dan sediakan semua dokumen yang diperlukan bagi jenis tuntutan ini.
Jika terdapat percanggahan di dalam dokumen ini; manfaat, terma dan syarat yang dinyatakan di dalam Sijil Induk akan digunakan.

Klausa ini mensyaratkan bahawa pembayaran tidak akan dibuat bagi kematian akibat bunuh diri, sama ada dalam keadaan siuman atau tidak, dalam tempoh satu tahun dari tarikh pengeluaran sijil takaful. Bagaimanapun, syarat ini tidak terpakai untuk manfaat hospitalisasi dan manfaat kematian akibat kemalangan, dan tiada manfaat akan dibayar di bawah dua manfaat ini.

Dokumen tuntutan kematian:

 1. Salinan kad pengenalan (KP) orang yang dilindungi (si mati)
 2. Salinan sijil kematian
 3. Borang tuntutan kematian yang lengkap dan bertandatangan (dilampirkan). Borang ini termasuk kemudahan kredit terus yang dilengkapkan oleh Penuntut
 4. Dokumen yang diperlukan mengikut punca kematian:
  1. Kematian yang disebabkan oleh penyakit
   • Tuntutan Hospitalisasi & Pembedahan-Kenyataan Doktor yang Merawat/Kenyataan Doktor untuk Penyakit Kritikal
  1. kematian yang disebabkan oleh kemalangan
   • Muka surat 5 atau 6 borang tuntutan kematian yang dilengkapkan oleh polis atau doktor yang merawat
   • Salinan laporan polis dan laporan post mortem/laporan autopsi/laporan toksikologi, keratan akhbar dan lain-lain
 5. Salinan KP Pelaksana (wasi), Benefisiari atau Penuntut
 6. Salinan geran probet/surat kuasa mentadbir/sijil faraid
 7. Bukti pertalian (termasuk sijil kelahiran untuk anak, sijil kelahiran si mati sekiranya penuntut merupakan ibubapa, sijil perkahwinan sekiranya penuntut merupakan pasangan)

Aktiviti kehidupan harian ialah aktiviti rutin yang dijalankan untuk kebersihan diri dan kesihatan (seperti persalinan, makan, bergerak, berkumuh, berpindah dan membersihkan diri), yang mana penting untuk hidup berdikari.

 1. Borang Kenyataan Doktor yang Merawat - Penyakit Kritikal
 2. Semua keputusan atau laporan ujian diagnostik yang berkaitan dengan Kejadian yang Dilindungi

  (sila rujuk pada senarai Kejadian yang dilindungi di dalam borang senarai semakan dokumen tuntutan)

 1. Tidak membuat pendedahan penting
 2. Keadaan pra-wujud
 3. Sijil tidak berkuat kuasa
 4. Bunuh diri
 5. Kemasukan hospital atau Kejadian Dilindungi berlaku dalam tempoh menunggu
 6. Kejadian termasuk dalam risiko terkecuali
 7. Kejadian akibat alkohol atau penyalahgunaan bahan terlarang
 8. Kejadian tidak termasuk dalam Kejadian Dilindungi
 9. Tiada kemasukan hospital, hanya rawatan pesakit luar
 10. Kejadian berlaku sebelum tarikh permulaan Sijil
 11. Hilang upaya atau penyakit tidak memenuhi definisi atau terma dan syarat Sijil

Anda boleh muat turun pelbagai jenis borang tuntutan di bahagian Tuntutan dan Perkhidmatan > Borang dan Dokumen

Jangka masa yang dianggarkan untuk memproses tuntutan adalah dalam tempoh 5 hari bekerja (untuk tuntutan kematian) dan 7 hari bekerja (selain daripada tuntutan kematian) selepas dokumen tuntutan yang lengkap diterima.

Card image cap

Masih mempunyai soalan?

Anda boleh hubungi kami atau hantar pertanyaan anda di halaman hubungi kami.